Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden “Bootverhuur De Hem”

Download de Algemene Voorwaarden in PDF.

Artikel 1 Begrippen

 1. Verhuurder; Bootverhuur De Hem te Wirdum
 2. Huurder; degene met wie de verhuurder de huurovereenkomst heeft gesloten, met een minimum leeftijd van 18 jaar.
 3. Huurovereenkomst; overeenkomst tussen verhuurder en huurder voor de huur van een vaartuig.
 4. Verzekering; WA verzekering afgesloten bij Delta Lloyd Verzekeringen. De polisvoorwaarden van deze maatschappij zijn geldig voor de verhuur van de vaartuigen. De voorwaarden en de bijbehorende clausules liggen bij verhuurder ter inzage.
 5. Verzekeringsgebied; het vaartuig mag worden gebruikt op alle Nederlands binnenwateren exclusief de grote rivieren, kustwateren, Waddenzee, Dollard, Eems, Westerschelde, Oosterschelde, IJsselmeer en het Markermeer (zoals vermeld in de polisvoorwaarden). Tevens mag er niet worden gevaren op wateren die als zijnde verboden voor mechanisch voortbewogen boten staan aangegeven op de waterkaart en bij meer dan windkracht 5.
 6. Borg: 100 euro.

Artikel 2. Verplichtingen van de huurder 

 1. Voor de afvaart dienen partijen de overeenkomst voor akkoord te tekenen. De huurder ontvangt een kopie-afschrift van de overeenkomst.
 2. Huurder is verplicht bij het afhalen van het vaartuig een geldig legitimatie te overhandigen aan de verhuurder. De verhuurder maakt hiervan een kopie en zal deze toevoegen aan zijn deel van de huurovereenkomst.
 3. Huurder dient het gehuurde – gedurende de duur van de overeenkomst persoonlijk te gebruiken . De huurder mag het vaartuig niet verhuren of leasen zonder schriftelijke toestemming – vooraf – van de verhuurder.
 4. De borg moet altijd vooraf worden voldaan aan verhuurder, net als de overige huurkosten.
 5. Tijdens de huur periode is de huurder verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het vaartuig en het regelmatig controleren en eventueel veiligstellen van vaartuig, motor en inventaris. Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder het vaartuig over aan de verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij hem ontvangen heeft.
 6. Kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven-,brug-,kade-,sluis- en loggelden, bekeuringen ect. zijn voor rekening van de huurder.
 7. De huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van de verhuurder. De verhuurder betaalt de huurder de reparatiekosten terug als gespecificeerde rekeningen te zake worden overlegd.
 8. De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder mededelen.
 9. De Huurder is gehouden het vaartuig schoon te retourneren.
 10. De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder. Niet nakoming van deze bepaling kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten, inclusief gederfde inkomsten.
 11. Huurder dient, indien noodzakelijk, voor het vaartuig geschikte brandstof te tanken. Schade veroorzaakt door toedienen van verkeerde brandstof komt voor rekening van huurder.
 12. Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder zich ermee akkoord dat een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs wordt gemaakt, daar door de verhuurder (gedurende de verhuurtermijn) zal worden behouden. Bij het maken van de kopie hoeft de pasfoto en BSN niet te worden afgeschermd.
 13. Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Verplichtingen van de verhuurder

 1. Bij de aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder het vaartuig over aan de huurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, en kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is, voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.
 2. De verhuurder is verplicht het vaartuig ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied.
 3. De kosten voor normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder.
 4. De verhuurder moet de borg (of evenredig deel i.v.m. nog te verrekenen kosten c.q. schade) na de huurperiode terug betalen aan de huurder.

Artikel 4. Annulering

 1. In geval van een huurperiode (tot 48 uur aaneengesloten) geldt een kosteloze annulering bij slecht weer (code oranje of hoger, windkracht 5 of hoger in het vaargebied), voor aanvang van de huurperiode. Slecht weer tijdens de huurperiode vallen niet onder de annuleringsvoorwaarden en zal dan ook geen restitutie tot gevolg hebben.
 2. Bij annulering tot 24 uur voor tijdstip/datum aanvang van de huurperiode bent u 50% van de totale huursom verschuldigd.
 3. Indien de huurder binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode zelf annuleert is de volledige huur verschuldigd.
 4. In het geval van een no-show (niet nakomen van de reservering)wordt het totale huursom in rekening gebracht, mocht men gebruik maken van een waardebon komt de waarde van deze cadeaubon/waardebon te vervallen. De cadeaubon/waardebon wordt dan als ingeleverd beschouwd.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Huurder is verplicht passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan het vaartuig en evt. bijbehorende gehuurde accessoires.
 2. De huurder is aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van het vaartuig de evt. bijbehorende gehuurde accessoires, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zicht heeft, tenzij huurder bewijst dat hem daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van huurder en andere opvarenden, dan wel verduistering van deze eigendommen.
 4. Het eigen risico voor schade aan het vaartuig per gebeurtenis is € 100,00. In geval van toerekenbare schade zal dit leiden tot inhouding van de borgsom. Bij meerdere gebeurtenissen kan huurder dus aansprakelijk worden gehouden voor het eigen risico per gebeurtenis. Is de schade verhaalbaar op de tegenpartij dan wordt het – door beide partijen ingevulde en ondertekende – schadeformulier in behandeling genomen.
 5. Verlies van attributen, zoals fenders, reddingsvesten, anker ect., van het vaartuig, zal door de huurder ter plaatsen moeten worden vergoed.

Artikel 6. Wanprestatie 

 1. Verhuurder kan de huurovereenkomst op ieder moment tijdens de huurperiode eenzijdig beëindigen, zonder tot restitutie van de gehele of gedeeltelijke huursom te hoeven overgaan als: a. De weersomstandigheden dit vereisen (bij windkracht 5 of hoger mag er niet gevaren worden); b. Huurder zich niet aan de huurvoorwaarden houdt; c. Huurder overlast veroorzaakt. Eén en ander ter beoordeling van de verhuurder.
 2. Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen heeft de verhuurder recht op een vermeerdering van de huursom met € 25,00 per uur, en op vergoeding van verdere (gevolg-) schade, tenzij huurder kan bewijzen dat de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend.
 3. Indien het vaartuig door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij hem heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 5 van deze voorwaarden, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond.
 4. Het is niet toegestaan met meer dan het door Bootverhuur De Hem aangegeven aantal personen plaats te nemen in het vaartuig of het vaartuig anders te gebruiken dan door de verhuurder bedoeld. Bij constatering door verhuurder dat er met meer als het maximaal aangegeven personen aan boord gevaren word, wordt de volledige borgsom ingehouden.
 5. De stuurman van het vaartuig dient ten tijde van het besturen van het vaartuig nuchter te zijn, en het wettelijke toegestane promillage niet te overschrijden. Indien verhuurder constateert dat dit niet het geval is, zal hij onverwijld overgaan tot terughalen van het vaartuig zonder enige vorm van restitutie van huur- en borgsom.

Sloepen